Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach ogłasza nabór na stanowisko psycholog

 

I.  Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, kierunkowe;
 2. znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy;
 3. posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku;
 5. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność;
 2. umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii;
 3. umiejętność prowadzenia psychoterapii;
 4. umiejętność prowadzenia spotkań wspierających i psychoedukacyjnych dla rodzin i opiekunów uczestników ŚDS;
 5. wysoki poziom zdolności interpersonalnych;
 6. umiejętność sporządzania diagnozy psychologicznej;
 7. mile widziana specjalność z psychologii klinicznej.

III. Zakres podstawowych zadań:

 1. Sporządzanie diagnoz psychologicznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy;
 2. Prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej;
 3. Prowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii grupowej;
 4. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych;
 5. Udzielanie pomocy psychologicznej uczestnikom ŚDS;
 6. Pomoc osobie z niepełnosprawnością w procesie usamodzielniania i aktywizacji zawodowej;
 7. Monitorowanie i bieżąca pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników ŚDS;
 8. Dokonywanie okresowej oceny wyników indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego;
 9. Koordynowanie prac Zespołu Wspierająco – Aktywizującego;
 10. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji uczestników ŚDS;
 11. Współpraca z poradniami specjalistycznymi.


IV.  Warunki pracy:

 1. rodzaj umowy: umowa o świadczenie usług, możliwe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu;
 2. miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach;
 3. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.


V.  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 6. kserokopie świadectw pracy;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 10. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. mile widziane referencje.


VI.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 19 lipca 2021r. włącznie (decyduje data wpływu),

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19.

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na stanowisko Psycholog”.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach (gops.subkowy.pl);
 3. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach Pani Karina Janusz pod nr tel.: 58 536 85 30  lub za pośrednictwem adresu e-mail poczta@gops.subkowy.pl