Polityka prywatności

   Ogólna klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, iż:

  1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach, z siedzibą przy ul. Tczewskiej 11 w Narkowach, 83-120 Subkowy.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ŚDS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych– p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: iod@subkowy.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.

  1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia usług, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769, 1985, z 2018 r. poz. 650, 700 ) oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586z późn. zm.).

  1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) oraz ograniczenia przetwarzania.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Okres przechowywania

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów przetwarzania danych osobowych i w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z ustawy z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506,1948, z 2017 r. poz. 1086).

  1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

  1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i stanowi warunek świadczenia usług przez ŚDS

  1. Profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.