O nas

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy opiera się na pomocy drugiemu człowiekowi. Taka pomoc jest cenna, ponieważ namacalnie urzeczywistnia ideę wzajemnego wsparcia i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka.

 

Jesteśmy tu dla Was…. aby służyć naszą pomocą, wiedzą, doświadczeniem i wsparciem.

 

 

Ty jesteś inny, Ty jesteś inna

Jesteśmy różni i to nas różni (…)

Pięknie nas różni inność niewinna (…)

Jesteśmy inni piękną innością

Różni cudowną różnorodnością!

 

 

„ A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec,

zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego

człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty,

ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować.”

                                  Anna Dymna

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach powstał 01 marca 1996 roku w oparciu o projekt „ Przeciw Społecznemu Wykluczeniu”, aby zapobiec izolacji społecznej, zapewniając osobom niepełnosprawnym możliwość pozostawania w swoim naturalnym środowisku i jednoczesnym udziale w życiu społecznym.

 

Placówka jest wyodrębnioną jednostką gminy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

Obszarem działania jest teren gminy Subkowy.

ŚDS jest przeznaczony dla osób:

  1. przewlekle psychicznie chorych – typ A,
  2. niepełnosprawnych intelektualnie – typ B,
  3. wykazujących inne, przewlekle zaburzenia czynności psychicznych – typ C.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.

Celem ogólnym funkcjonowania Domu jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz psychicznie chorych. Pomoc udzielana jest w systemie dziennym, przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 15:00, zapewniając przez sześć godzin dziennie bezpośrednie zajęcia terapeutyczne.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie:

– ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia ZUS,

– opinii lekarza prowadzącego ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej,

– zaświadczenia lekarza specjalisty (neurologa bądź psychiatry).

Na przełomie lat 1996 – 2019 z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 96 osób, z czego 12 osób usamodzielniło się. Obecnie w terapii zajęciowej uczestniczą 29 osoby.

      Postępowanie terapeutyczne wobec poszczególnych uczestników określane jest zawsze indywidualnie. i prowadzone na podstawie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących. Wszystkie działania terapeuty są dostosowywane do sytuacji podopiecznego, czyli do aktualnej wydolności psychicznej, sprawności fizycznej, motywacji, aktualnego stanu zdrowia i samopoczucia, z zachowaniem poszanowania wolności, intymności, godności oraz poczucia bezpieczeństwa.

Dobór zajęć ma na celu usprawnienie uszkodzonej funkcji organizmu i polepszenie stanu psychicznego.

W ramach prowadzonego postępowania terapeutycznego zajęcia mają charakter indywidualny lub zespołowy i obejmują:

– trening funkcjonowania w codziennym życiu,

– trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

– trening spędzania czasu wolnego,

– trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,

– poradnictwo psychologiczne,

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

– pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

– terapię ruchową,

– prace socjalna,

– inne formy przygotowujące do funkcjonowania w środowisku.

Dom świadczy usługi w postaci dowozu na zajęcia i powrotu do domu, dowozu do lekarzy specjalistów,  rejestracji uczestników do lekarzy i innych instytucji oraz zapewnia możliwość spożywania gorącego posiłku raz dziennie,

Dom organizuje różne imprezy okolicznościowe oraz uczestniczy w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione domy bądź instytucje (m.in. igrzyska osób niepełnosprawnych – KISON, zawody sportowe, wystawy, kiermasze, zabawy, spektakle, Światowe Dni Chorego). Powyższe działania mają na celu zapewnienie integracji społecznej uczestników, odbudowę lub podtrzymywanie istniejących relacji oraz  przystosowanie do pełnienia ról społecznych.